Menu
0
https://www.van-asperen.nl/voorwaarden
Meer informatie? Bel + 31 (0) 320 260 261
Winkelmandje
Zoeken

Algemene voorwaarden Van Asperen Kleefstoffen bv

Deze algemene voorwaarden bestaan uit 14 elkaar opvolgende artikelen.

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (voorwaarden) worden opgenomen in en maken deel uit van alle rechtsverhoudingen tussen Van Asperen Kleefstoffen bv te Lelystad (Van Asperen) en derden

(wederpartij).

1.2 In geval van strijdigheid prevaleren de voorwaarden van Van Asperen.

Offertes

2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een geldigheidsduur staat vermeld.

Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand wanneer deze door Van Asperen 14 dagen, nadat de opdracht is ontvangen, is bevestigd, dan wel door Van Asperen met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

3.2 Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden Van Asperen niet, tenzij zij door Van Asperen binnen 10 dagen schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Van Asperen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vergissingen en/of onjuistheden in opdrachten die eventueel ontstaan doordat opdrachten niet schriftelijk aan Van Asperen zijn verstrekt.

Wijzigingen

4.1 Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Van Asperen kenbaar worden gemaakt. Worden wijzigingen mondeling of telefonisch kenbaar gemaakt dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de wederpartij.

4.2 Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen fatale leveringstermijn wordt overschreden. Van Asperen is hier voor niet aansprakelijk.

Prijzen

5.1 Al onze prijzen zijn in Euro bedragen en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen voor levering af vestiging Lelystad.

5.3 Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de door Van Asperen gedane aanbieding c.q. orderbevestiging geldende inkoopprijzen en koersen van de verschillende valuta`s,

alsmede op de op dat moment geldende vrachtprijzen, rechten, belastingen, heffingen en dergelijke. Wijzigingen daarin geven Van Asperen het recht de prijzen dienovereenkomstig hiermee in overeenstemming te brengen. Hetzelfde kan geschieden in geval van devaluatie.

Levertijden

6.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Van Asperen derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden.

6.2 De door Van Asperen opgegeven levertijden vangen aan op het laatste van de navolgende tijdstippen:

a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst

b. de dag van ontvangst door Van Asperen van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk gegevens

c. de dag van ontvangst van de eventueel overeengekomen gehele op gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel de geëiste zekerheidsstelling

Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Van Asperen gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tijdens de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Van Asperen tot enige schadeloosstelling gehouden is.

7.2 Van Asperen zal zich onder andere kunnen beroepen op overmacht wanneer zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen ten gevolge van staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer- en/of uit- voerbelemmeringen, regeringsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van Van Asperen, ook al zouden genoemde omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar geacht kunnen worden.

Levering

8.1 Alle leveringen met een netto goederenwaarde van € 750 worden franco geleverd, ter plaatse van de vestigingsplaats van de wederpartij.

8.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment, waarop de zaken de vestiging van Van Asperen verlaten. Indien de zaken franco worden geleverd, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop de zaken aan de wederpartij worden overhandigd, dan wel ter beschikking worden gesteld van de wederpartij. Op dat moment gaan alle risico`s op de wederpartij over.

8.3 Verzending van de zaken geschiedt ter beoordeling van Van Asperen, waarbij de voor Van Asperen goedkoopste wijze van transport wordt gekozen. Bij temperatuurgevoelige zaken zal bij verzending zoveel mogelijk met de weersomstandigheden rekening worden gehouden. Zou door enigerlei omstandigheid verzending met meerdere kosten gepaard gaan, dan kan Van Asperen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Van Asperen geleverde zaken blijven haar eigendom zolang de wederpartij niet al hetgeen hij Van Asperen uit hoofde van de met betrekking tot die zaken gesloten overeenkomst verschuldigd is geworden, volledig heeft betaald. Dit heeft tot gevolg dat het de wederpartij tot aan de volledige betaling is verboden om de zaken aan derden in pand te geven, tot zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren, doch is hij bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening de zaken aan te wenden. Elke vordering, die Van Asperen op de wederpartij heeft, is bij overtreding op de wederpartij hiervan terstond opeisbaar.

9.2 Indien de wederpartij zijn betalings- en/of andere verplichtingen jegens Van Asperen niet nakomt, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling is aangevraagd dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen is gelegd, is Van Asperen steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd om de door haar geleverde zaken zonder rechtelijke tussenkomst, op kosten en voor risico van de wederpartij, weg te halen van de plaats waar deze zich bevinden, zonder dat voor het betreden van die plaats een gerechtelijke maatregel nodig zal zijn, en bedoelde zaken onder zich te houden, totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Van Asperen zal hebben voldaan en heeft Van Asperen het recht om de gesloten overeenkomst(en), en voor zover niet uitgevoerd als ontbonden te beschouwen en volledige schadevergoeding te vorderen.

Reclamaties

10,1 Reclamaties dienen schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken. De wederpartij die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

10.2 Zendingen die beschadigd aankomen, moeten door de wederpartij terstond bij de expediteur worden gereclameerd. Alleen voor zover onvoldoende verpakking de schade zou hebben veroorzaakt, wordt deze door Van Asperen vergoed.

10.3 Bij verborgen gebreken dient de wederpartij binnen 5 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk te reclameren, met toezending van monsters.

10.4 De wederpartij heeft alleen recht op schadevergoeding voor verborgen gebreken, indien door arbitrage wordt vastgesteld, dat fabricagefouten de oorzaak zijn. De schade zal dan worden vergoed met andere producten, niet in contanten en alleen tot een bedrag van de geleverde zaken.

10.5 Kosten voor eventuele keuring en dergelijke zijn voor rekening van de wederpartij.

10.6 Reclamatie geeft de wederpartij nimmer het recht de betalingen te weigeren dan wel geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid uit hoofde van een levering is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag of bij levering in gedeelten tot ten hoogste het betreffende deel van het factuurbedrag, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Van Asperen.

11.2 Van Asperen is niet aansprakelijk vanaf het moment dat de geleverde producten worden verwerkt.

Betalingscondities

12.1 Voor zover niet anders overeengekomen dienen betalingen, zonder aftrek van kosten, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, ten kantore van Van Asperen dan wel op een van de door haar aan te wijzen rekeningnummers.

12.2 De betalingstermijn in artikel 12.1 dient men als fatale termijn aan te merken, zodat, indien de wederpartij niet binnen deze termijn voldoet, hij geacht wordt van rechtswege in verzuim te zijn door enkele overschrijding van de betalingstermijn.

Van Asperen zal, onverminderd de haar toekomende rechten, de wettelijke rente in rekening brengen over de achterstallige termijnen of betalingen. De rente zal worden berekend over elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldag(en).

12.3 Indien de wederpartij met enige betaling achter is, ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst, dan worden alle door de wederpartij aan Van Asperen te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand van de opdrachten. Van Asperen kan in dat geval de uitvoering van elke bestelling opschorten, zonder dat Van Asperen is

gehouden tot enige schadevergoeding, totdat, binnen een door Van Asperen te stellen termijn, betaald is hetgeen ingevolge bovenstaande opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is Van Asperen gerechtigd alle opdrachten van de wederpartij te annuleren, onverminderd het recht van Van Asperen op schadevergoeding.

12.4 De wederpartij die het door hem verschuldigde niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan en door Van Asperen tot betaling is gesommeerd, is verplicht, indien Van Asperen de vordering uit handen heeft gegeven, ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het nog door de wederpartij verschuldigde te betalen.

12.5 Van Asperen behoudt zich het recht voor om bij grote leveringen, zulks ter haar beoordeling, en indien bij Van Asperen gerede twijfel bestaat omtrent het vermogen van de wederpartij tot betaling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, te eisen en/of te eisen dat de wederpartij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verdere betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Van Asperen niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht.

Geschillen

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Van Asperen en derden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen de wederpartij en Van Asperen welke niet in der minne worden geschikt, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Van Asperen worden berecht, tenzij de wederpartij binnen één maand kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Depot

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 39034780.